Akcie - fotogaléria        Oznamy   
Stránky Zariadenia pre seniorov HORNÝ HARBOK, n.o., Radvaň nad Laborcom 78         csshornyharbok@centrum.sk
Interiér
Zákony
Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová

V zariadení pre seniorov § 35 sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, alebo FO, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Denný stacionár § 40
(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
(2) V dennom stacionári sa
     a) poskytuje
         1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
         2. sociálne poradenstvo,
         3. sociálna rehabilitácia,
         4. stravovanie,
     b) zabezpečuje
         1. pracovná terapia,
         2. záujmová činnosť.
(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná