Akcie - fotogaléria        Oznamy   
Stránky Zariadenia pre seniorov HORNÝ HARBOK, n.o., Radvaň nad Laborcom 78         csshornyharbok@centrum.sk
Interiér
Podmienky prijatia
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa dodáva nasledovne:
– na obecnom úrade v mieste svojho trvalého  bydliska, občan požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby. Od obce občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
– žiadosť občana o uzatvorenie ,,Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“  podáva obec na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.